Fő menü
ÚVOD
O NÁS
ČLENOVIA
SPRÁVY
GALÉRIA
LINKY
FÓRUM
KONTAKTY
PARTNERI

PARTNERI A SPONZORI

OBEC ČEBOVCE 

OPENnet.sk - WEBdesign & Solution

STANOVY

OBČIANSKÉ ZDRUŽENIE

Geruša

STANOVY

NÁZOV : Občianske združenie Geruša
SÍDLO  OBČ IANSKÉHO ZDRUŽENIA:   Družstevná 38/1, 991 25 Čebovce   

I.

CIEĽ OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA:

- Zjednotiť pestovateľov hrozna, výrobcov vína a majiteľov viníc
- Vzájomné informovanie sa medzi vinohradníkmi
- Zavádzanie integrovanej produkcie hrozna, ako aj využívanie nových  technológií vo výrobe vína
- Poriadanie odborných seminárov o moderných trendoch vo vinohradníctve a vinárstve
- Poriadanie degustácií vína odbornou degustačnou komisiou
- Starostlivosť o čistotu, poriadok a celkový vzhľad vinohradov v katastri obce Čebovce
- Hájiť a prezentovať záujmy vinohradníkov voči právnickým osobám ako aj fyzickým osobám

II.

ČLENSTVO RIADNE:

- členom združenia môže byť každá fyzická a právnická osoba vlastniaca vinicu v katastri obce Čebovce, ktorá súhlasí so stanovami a cieľmi združenia
- členom sa stáva na základe písomnej členskej prihlášky po odsúhlasení predsedníctvom združenia
- členstvo vzniká dňom zápisu do knihy členov a zaplatením prvého členského príspevku
- výška ročného členského príspevku je 500,- Sk pre fyzické osoby, 2.500,- Sk pre právnické osoby
- členstvo zaniká:
a.)písomným prehlásením člena o vystúpení z občianskeho združenia
b.)vylúčením  na základe rozhodnutia Správnej rady združenia
c.)nezaplatením členského príspevku do konca príslušného kalendárneho roka
d.)zánikom občianskeho združenia
e.)úmrtím člena, alebo zánikom právnickej osoby

O vylúčení člena rozhoduje predsedníctvo. Ak valné zhromaždenie nepotvrdí rozhodnutie rady o vylúčení člena, členstvo v združení sa obnoví dňom rozhodnutia zhromaždenia.

ČLENSTVO ČESTNÉ:

- čestným členom združenia môže byť každá fyzická alebo právnická osoba nevlastniaca vinicu v katastri obce Čebovce, ktorá súhlasí so stanovami a cieľmi združenia
- čestné členstvo vzniká zápisom do knihy členov a zaplatením prvého členského príspevku po odsúhlasení členstva predsedníctvom združenia
- výška členského príspevku je dobrovoľná
- čestný člen združenia nemá právo byť volený ani právo voliť do orgánov združenia. Môže však byť prizývaný na zasadnutia orgánov združenia s hlasom podradným.
- čestné členstvo zaniká obdobne ako riadne

Práva a povinnosti  členov:

Práva členov:
- zúčastňovať sa na činnosti združenia
- voliť a byť volený do orgánov združenia
- byť informovaný o činnosti a zámeroch združenia

Povinnosti členov:
- dodržiavať stanovy združenia
- aktívne sa podieľať na činnosti združenia
- platiť členské príspevky

III.

Orgány združenia:

- valné zhromaždenie
- predsedníctvo
- správna rada

IV.

Valné zhromaždenie:

- je najvyšším orgánom združenia. Je zložené zo všetkých členov združenia                                     
- valné zhromaždenie najmä:
  - schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky
  - volí, odvoláva predsedu, podpredsedu a ďalších členov   predsedníctva a členov Správnej rady združenia
  - schvaľuje ročný plán činnosti
  - rozhoduje o zrušení združenia
  - zvoláva ho predseda Výkonného výboru minimálne raz ročne, alebo ak o to požiada najmenej 1/3 členov do 14 dní od doručenia písomnej požiadavky. Valné zhromaždenie je uznášania schopné ak je zúčastnených aspoň 2/3 členov. Rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných. Každý člen má jeden hlas.

V.

Predsedníctvo:

Predsedníctvo koordinuje a uskutočňuje činnosť združenia podľa ročného plánu činnosti, ktorý schválilo valné zhromaždenie. Zabezpečuje a riadi činnosť aparátu združenia a vedenie agendy. Rozhoduje o likvidácii združenia, ak sa valné zhromaždenia nezíde do 3 mesiacov po lehote stanovenými týmito stanovami.

Predsedníctvo tvoria predseda, podpredseda a dvaja členovia volení valným zhromaždením. Predsedníctvo za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu. Predsedníctvo sa schádza podľa spotreby. Predsedníctvo je uznášaniaschopné za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny jeho členov. Rozhodnutia predsedníctva sa prijímajú konsenzom alebo hlasovaním. Rozhodnutie je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov predsedníctva. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

Štatutárni zástupcovia:

Štatutárnymi zástupcami združenia sú predseda predsedníctva, ktorí zastupujú občianske združenie navonok.
Za neprítomnosti predsedu môže v mene občianskeho združenia konať podpredseda v rozsahu určenom predsedom.

VI.

Správna rada:

- je ekonomickým orgánom združenia, riadi a kontroluje hospodárenie združenia
- má 3 členov, ktorí nesmú byť zároveň členmi predsedníctva
- stanovuje výšku členského príspevku
- rozhoduje o vylúčení člena

VII.

Hospodárenie združenia:

Združenie hospodári s hnuteľnými s nehnuteľným majetkom. Zdrojmi majetku združenia sú: členské príspevky, dotácie a grandy od fyzických a právnických osôb, výnosy z majetku a iné.

VIII.

Zánik združenia:

Združenie zaniká rozhodnutím valného zhromaždenia o rozpustení, alebo zlúčením s iným združením. Ak zanikne združenie rozpustením, výkonný výbor ustanoví likvidátora. Pri likvidácii združenia sa najprv uhradia všetky záväzky združenia. Ostatný majetok sa môže použiť výlučne na verejnoprospešné a charitatívne účely. 

IX.

Záverečné ustanovenie:

Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom odsúhlasenia valným zhromaždením.

Aktualizované ( 10-07-2008 09:08 )
 
Open - Close
(c) 2008-2013 OZ Gerusa | Webdesign, Tvorba web stránok a internetových obchodov : OPENnet.sk